Աշխատանքի իրավունք

  1. Յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի, աշխատանքի ազատ ընտրության, աշխատանքի արդար ու բարենպաստ պայմանների և գործազրկությունից պաշտպանվելու իրավունք։
  2. Յուրաքանչյուր ով, առանց որևէ խտրականության, ունի հավասար աշխատանքի համար հավասար վարձատրության իրավունք։
  3. Յուրաքանչյուր աշխատող իրավունք ունի արդար ու գոհացուցիչ վարձատրության, որը ապահովի մարդավայել գոյություն իր և իր ընտանիքի համար և անհրաժեշտության դեպքում լրացվի սոցիալական ապահովության այլ միջոցներով։
  4. Յուրաքանչյուր ոք ունի արհեստակցական միություններ ստեղծելու և իր շահերը պաշտպանելու համար արհեստակցական միություններ ընդունվելու իրավունք։

Հայաստանում աշխատանքային իրավունքը կարգավորվում է Հայաստանի ստորագրած մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով և որոշ ենթաօրենսդրական և դատական ակտերով։

Արտավազդ Բ

Արտավազդ Արտաշեսյանի ծննդյան ամսաթվի և տեղի մասին մատենագրական հստակ տեղեկություններ մեզ չեն հասել, սակայն հայտնի է, որ վերջինս ծնվել է արքայից արքա Տիգրան Մեծի մայրաքաղաքներից մեկում՝ Արտաշատում, Տիգրանակերտում կամ Անտիոքում։ Անտիոքը և Տիգրանակերտը մայրաքաղաքի կարգավիճակը պահպանել են չափազանց կարճ ժամանակահատվածում, ընդ որում՝ լիովին չդիտարկվելով որպես երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կենտրոններ։ Հետազոտողները հակված են այն մտքին, որ Արտավազդի մանկությունն ու պատանեկությունն առավելապես անցել է Արտաշես Ա Բարեպաշտի հիմնադրած Արտաշատ մայրաքաղաքում։

Արքայազն ԱրտավազդԽմբագրել

This story describes the theme of racism. And according to the story, racism can lead to murder or wounds, even though the fight was senseless. Racism divides people into levels that are not very right. Without paying attention to the character of a person, his status in life they pay attention only to the color of his skin and build sterotypes that grow him in the worst light. It is clear why racism appeared initially, but I believe it is wrong that it still exists. This story presents us with the theme of racism and in my opinion calls to confront this phenomenon

Քերականական առանձնահատկություններ

1. Խոսքը մարդու լեզի արտհայտությունն է, որը հաղորդվում է բառերի միջոցով:

ԲԱՌԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ

1. Բառերը մեզ շրջապատող երևույթների, մարդկային բոլոր հատկանիշների, իրերի, գործողությունների անվանումներն են: Դրանք ունեն իրանց ուղիղ ձևերը: Բայց խոսքի մեջ գործածվում են նաև փոփոխված ձևերով: Փոփոխվելով՝ կրում են ներքին և արտաքին փոփոխություններ, որոնք կոչվում են հոլովումբեր:

Օրինակ՝ մայր- մոր

Գրիչ- գրչի

2. Բառերը խոնարհվում են, ձեռք են բերում եղանակ, ժամանակ, դեմք, թիվ, հոլով:

3. Բառերը փոխվում են դերբայների և ձևաբայերի վերջավորություններով՝իս, ած, ող, ում, ել, ելու, ի:

4. Բառերը փոփոխվում են հոդեր ստանալով:

5. Բառերը փոփոխվելիս կարող են դառնալ հոգնակի:

6. Բառերը լինում են 4 տեսակ՝ պարզ, բարդ, պարզածանցավոր, բարդածանցավոր:

Խորշ- պարզ

Վազքուղի- բարդածանցավոր

Վզկապ- բարդ

Ապառաժ- պարզ

Վրեժխնդիր- բարդ

Նժար- պարզ

Պարտիզպան- բարդ

Անդորրավետ- պարզածանցավոր

Իննական- պարզածանցավոր

Ծաղկափթիթ- բարդ

Բնօրրան- բարդածանցավոր

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ

Գոյական- գոյականը անփ, առարկա, երևույք առարկայացված հասկացություն ցույց տվող բառերն են: Գոյականները խոսքի մեջ փոփոխվում են հոլլովելով, հոդ ստանալով և հոգնակի կազմությամբ:

Ածական- առարկայի որպիսություն, վերաբերություն ցույց տվող բառերն են: Ածականները լինում են երկու տեսակ՝ որակական և հարաբերական:

Ձևաբանական վերլուծություն

Նրա համար ամենից մեծ հաճույքը այգի ու արտերը ջրելն էր:

Նրա- անձ. դեր. սեռ. հ., եզ, 3 դեմք,

Համար- կապ, հետադրություն

Ամենից- որոշ. դեր., ի ներքին հ.

Հաճույք- հայց հ, որոշ առ, իր, եզ թիվ, ի արտ հ,

Այգի- եզ, ու արտ հ, հայց հ, հաս գոյ, որոշ առ,

Ջրելն էր-ան դեր, ել խոնարհում,

2. Ձին լայն կրծքով ճեղքում էր լեռնային օդի սառն ալիքները:

Ձին- հաս գոյ,  3դեմք, եզ, ուղղ հ, որոշ առ, ու արտաքին հոլովում

Դերանուն- դերանունները պատասխանում են ե՞րբ, ո՞րտեղ, ու՞ր հարցերին: անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական:

Միմյանց- փոխադարձ, ինքը- անձնական, ե՞րբ- հարցական, ամեն մեկը-որոշյալ, նույնքան-փոխադարձ, սա- ցուցական, մենք- անձնական,

Բայ- բայը խոսքի մեջ փոփոխվում է դերբայների ու ձևաբայերի վերջավորություններով, խոնարհվելով: Բայի անդեմ ձևերը դերբայներն են:

Անորոշ դերբայ- բայի ուղիղ ձև( նստել, խաղալ)

Ենթակայական դերբայ- ող, ացող ( խաղացող, նստող)

Անկատար դերբայ- ում( նստում, խաղում)

Համակատար-ելիս, ալիս( նստելիս, խաղալիս)

Ապակատար- ելու, ալու( խաղալու, նստելու)

Վաղակատար- ել, ացել ( նստել, խաղացաել)

Հարակատար- ած, ացած ( նստած, խաղացած)

Ժխտական- ի, ա( նստի, խաղա)

Բայը ոնի 5 եղանակ- սահմանական, հրամայական, ըղձական, հարկադրական, պայմանական:

Քայլել

Սահմանական- քայլում եմ, քայլեցի

Հրամայական- քայլի՛ր

Ըղձական- քայլեի

Հարկադրական- պիտի քայլեմ

Պայմանական- կքայլեմ

Խոնարհված բայերը ունեն դեմքի, թվի և ժամանակի հատկնիշ:

1 դեմք- գրում եմ

2 դեմք- գրում ես

3 դեմք- գրում է

Ժամանակ- ներկա, անցյալ, ապառնի

Թիվ- եզակի, հոգնակի

 

 

The Filipino and the drunkard

https://www.academia.edu/23187541/The_Filipino_and_the_Drunkard

Unknown words

loud-mouthed- բարձրախոս, մեծախոս

camel-hair-խարտյաշ

took crowd up-հավաքված ամբոխ

to bother-անհանգստացնել

commotion-հուզմունք

to come to somebody՛s rescue փրկել դժվար պահին

to scueez — ճզմել

crowd-ամբոխ

decent-պարկեշտ

keep dodjing-շարունակեք խուսափել

to stumble-գայթակղել

to swear-հայհոյել

swiftly-արագորեն

to rush-շտապել

lavatoly-

compartment- խցիկ

to bolt-կողպեկը փակել

to stoop-քողարկել

to bag-աղաչել

seeqking-տեսիլք

to demand-պահանջել

to have right-իրավունք ունենալ

to pound-խփել, հարվածել

to make a trouble-խնդիր առաջացնել

rage-զայրույթ

yellow-belly- դեղնավուն

thigh-ազդր

to tremble- դողալ

decency- բարոյական վարք

to flee-փախչել

to swear to somebody-երդվել ինչ-որ մեկին

to become frigthened=to be afraid-վախենալ

to be sympathy with-սիպատիա ինչ որ բանի հանդեպ

Գնում ենք Արատես

Եղեգիս, գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, մարզկենտրոնից 19 կմ հյուսիս, Եղեգիս գետի միջին հոսանքի աջափնյակում։Միջնադարյան Եղեգիսը Հայաստանի ամենահարուստ համայնքներից է եղել։ 13-14 դարերում այն եղել է Օրբելյան իշխանական տոհմի նստավայրը։ Գյուղի Սուրբ Աստվածածին մատուռը կառուցվել է 1703 թվականին ավելի հին եկեղեցու ավերակների վրա, իսկ սուրբ Կարապետ, Զորաց եկեղեցիները 13-րդ դարի կառույցներ են։ Հատկանշական է, որ Զորաց եկեղեցում է կատարվել ռազմի դաշտ մեկնող զորքի երդման և օրհնության արարողությունները։15-րդ դարում Լենկ Թեմուրի և այլ զավթողական արշավանքներից, այնուհետև երկրաշարժի հետևանքով ավերվել է քաղաքը։ Ավելի ուշ գյուղում բնակություն են հաստատել թուրքալեզու բնակիչներ և այն անվանել՝ «Ալայազ»։ 1988 թվականին Սումգայիթյան դեպքերից հետո գյուղը վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից բռնագաղթված հայ ընտանիքներով։ Վերականգնվել է պատմական Եղեգիս բնակավայրի անվանումը։ 

Հերմոն, գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, մարզկենտրոնից 26 կմ հյուսիս-արևելք, Արփայի աջակողմյան վտակ Եղեգիս գետի վերին հոսանքի շրջանում։Գյուղի պատմական հայերեն անունը Գրկիք է,և 1991թ.անհայտ պատճառով վերանվանվել է Հերմոն- Իսրայելում գտնվող բարձունքի անունով,իսկ ինչու ոչ պատմական Գրկիք պարզ չէ…. Մինչև 1988 թվականը Հերմոնում՝ Ղավուշուղ գյուղում ապրել են ադրբեջանցիներ, իսկ հետո վերաբնակեցվել է Ադրբեջանից ու Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան բռնագաղթված հայերով։ ԽՍՀՄ-ի տարիներին ադրբեջանաբնակ Կալասարը միավորված էր Ղավուշուղ, այժմ՝ Հերմոն, գյուղի հետ մեկ տնտեսության մեջ։ Ներկայումս Կալասարը բնակեցված չէ, սակայն հիմա էլ նշմարվում են եկեղեցու ավերակներ և հայկական բազմաթիվ գերեզմանաքարեր։

Խրախուսանք և պատիժ

Ի՞նչ է խրախուսանքը և պադիժը: Վերցնենք ամենատարածված օրինակներից մեկը: Երեխայի և ծնողի հարաբերությունները: Սա մի քանի անպայման կանոն է խրախուսանքի և պատժի վերաբերյալ:

Պատիժը չպետք է վնասի երեխայի հոգեբանական և ֆիզիկական առողջությանը,

Եթե կասկածում եք պատժել թե ոչ, միանշանակ ` մի´ պատժեք,

Ամեն մի զանցանքի համար ` մեկ պատիժ,

Երեխան չպետք է խուճապի ենթարկվի, եթե հասկանում է, որ պատժվելու է, քանի որ դա վկայում է, որ երեխայի հանդեպ հաճախակի դաժան վերաբերմունքն է ցուցաբերվում,

Մի´ վիրավորեք և ցածրացրեք երեխային, ձեր կարգավիճակը և ուժը մի օգտագործեք նրան նսեմացնելու համար. եթե երեխան չի ընդունում իր արարքի վատ լինելը, ապա նա պատիժը կհամարի անարդարացի

Շատ հաճախ պատիժը չի ուղղում երեխայի վարքը, այլ միայն արտաքին փոփոխության է բերում. հնարավոր է առաջանա ծնողի հանդեպ թշնամանք, երեխան վախենում է կորցնել նրա սերը և դառնում է կամազուրկ, ցուցադրում իրենից սպասվող վարք: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է  ցանկացած  պատժից առաջ բացատրել երեխային թե ինչու է նա պատժվում:

Advantages of studying in “Mkhitar Sebastaci “ Educational Complex

 

Five unusual things at our school. It is not so difficult because this school is very different from others. The first one is uniform. Or rather her absence. In our school arevnot and we are free in our stile. The second is the educational sistem. This complex pays great attention to creativity. A separate building was allocated for the school of searches, as well as pupils here are taught folk dances and songs.The school also has a large sports center, laboratory, and a wide language direction. This helps pupils to develop in different directions.The third is the huge scale of the school. This is really the biggest school I ‘ve met in Yerevan. If I ‘m not mistaken, there are seven comlecses. The school has personal transport leading to all its corners.The fourth is the communication between studients and teachers. Many teachers and students do not have a big age difference. I think it ‘s a big plus because it simplifies communication. There is very rarely a tension between teacher and pupil and it is also a big plus. And the fifth is a new technoligies. The school provides a certain number of computers. Almost every class has a projector and speakers. There are also two TVs in the assembly halls. It ‘s important, too. These were the main advantages of the school but if deeper they can be listed indefinitely

Mkhitar Sebastian Educational Complex

Mkhitar Sebastian studied at St. Nshan Sebastian, then at the monasteries of Echmiadzin, Sevan, Karin.
In 1717, the Senate of Venice granted the Congregation St. Lazarus Island by charter. Here Sebastian built a church, opened a school, trained fellow believers. At St. Lazare he did bibliographic work, conducted philological studies of his students, made translations, and published books. After Sebastian ‘s death, the monastery was named Mkhitaryan in his honor.

Mkhitar Sebastian Educational Complex is an educational institution in Yerevan. The educational complex was founded in 1989.

The educational complex implements programmes of upper secondary education, general education, higher education, vocational, secondary vocational and supplementary education.
The educational complex implements modern author ‘s educational programs.

 

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы